Stemningsbillede, der illustrerer nogle af de varer og tjenesteydelser, som Nomisarkitekter tilbyder
Nomis Arkitekter logo linker til forsiden

Alt indenfor nybyg

Om- og/eller tilbygning

Bygherre rådgivning

Vi tilbyder produkter og ydelser

Gå til Forsiden Klik her for at skrive en mail Klik her for at ringe til +45 28 94 52 86

Nomis Arkitekter tilbyder, arkitektrådgivning fra idé til indflytning, samt bygherrerådgivning.

Udarbejdelse af tilstandsrapporter og rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Så kunden/du kan føle dig mest mulig tryg.

 

IkonbilledeARKITEKTRÅDGIVNING - FRA IDÉ TIL KUNDENS/DIN INDFLYTNING:

 

Nomis Arkitekter kan varetage alle faser i udviklingen fra idé til du/kunden tager produktet i brug.

Nomis Arkitekter varetager alle ydelser i forbindelse med realiseringen af et byggeprojekt, typisk:

 

Dispositionsforslag: (skitseforslag)

 

Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt byggeprogram. Projektmaterialet indeholder en beskrivelse af forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, miljø, samt forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper m.v.

 

Projektforslag:

 

IkonbilledeProjektforslaget er en detaljering af dispositionsforslaget så alle afgørende beslutninger om projektets udformning er truffet – herunder konstruktioner, materialer, installationer m.v. Med projektforslaget beslutter klienten endeligt opgavens æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, drifts- og vedligeholdelsesprincipper samt finansiering. Projektforslaget ledsages af et bygningsdelsoverslag.

 

Forprojekt: (myndighedsprojekt)

 

Forprojektet er en viderebearbejdning af projektforslaget, så det redegør for projektets udformning i relation til myndighedskrav. Forprojektet indgår som en integreret del af hovedprojektet.

 

Hovedprojekt / udbud:

 

Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag udbud, kontrahering og udførelse. Projektmaterialet omfatter bl.a. detaljerede tegninger, arbejdsbeskrivelser og tidsplaner, og danner grundlag for afholdelse af udbud og licitation.

 

Byggeledelse, fagtilsyn:

 

Under udførelsen styrer byggelederen byggeriets økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige fremdrift.

Fagtilsyn

 

Fagtilsynet forestår den kvantitative og kvalitative kontrol under byggeriet og gennemføres efter en

fastlagt tilsynsplan.

 

 

Aflevering

 

Før aflevering udføres mangelgennemgang og kvalitetskontrol af det udførte, som overdragelse af drift- og vedligeholdelsesmanualer

 

 

 

BYGHERRERÅDGIVNING

 

Som bygherrerådgiver er Nomis Arkitekter bygherrens uafhængige rådgiver i samarbejdet med øvrige rådgivere eller entreprenører før, under og efter projekterings- og udførelsesforløbet.

Nomis Arkitekter varetager bygherrens interesser og forpligtelser, og bistår i organiseringen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af byggeriet.

 

 

 

TILSTANDSRAPORTER OG RÅDGIVNING VED KØB OG SALG AF FAST EJENDOM:

 

Ydelser:

 

Nomis Arkitekter tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapporter af private boliger og erhvervsbygninger.

Nomis Arkitekter kan også bistå energimærkning og el eftersyn.

Nomis Arkitekter kan også være den uvildige i forbindelse med gennemgang af alle typer bygninger, i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

 

Rådgivning:

 

Nomis Arkitekter kan tilbyde rådgivning om tilstandsrapporter, energimærkning, el eftersyn og om ejerskifteforsikring, i forbindelse af køb og salg fast ejendom.

 

 

 

OM HUSEFTERSYNSORDINGEN:

 

Huseftersyn og ejerskifteforsikring

Det er helt op til sælger, om huseftersynordningen skal benyttes, men det er en god idé for både køber og sælger. Samtidig er ordningen en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for 10 års, skjulte skader ved boligen og hvis du som køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen.

Som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte fejl og mangler, hvis du opfylder følgende krav:

- Du får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport.

- Du indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring.

 -Du tilbyder skriftligt køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie.

- Du fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden køber afgiver et købstilbud.

 

Dit ansvar som sælger bortfalder ikke, hvis du ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden købsaftalen underskrives af køber.

 

Som sælger skal du derfor af princip afvise at underskrive købsaftalen, hvis køberen har underskrevet købsaftalen uden at have modtaget tilstands- og elinstallationsrapporterne.

 

Selvom du som sælger har valgt at benytte huseftersynsordningen, er du fortsat forpligtet til at oplyse om væsentlige forhold ved boligen, som kan have betydning for købers beslutning. Overholder du som sælger ikke ”den loyale oplysningspligt”, risikerer du alligevel at hæfte for fejl og mangler.

Huseftersynsordningen medfører kun ansvarsfrihed for sælger, for så vidt angår mangler ved bygningerne. Du hæfter som sælger stadig for mangler vedrørende selve grunden, f.eks. forurening. Endvidere hæfter du som sælger for forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre der er tale om, at en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig, som sælger er ansvarsfri for. Endelig hæfter du som sælger for bygningens stikledninger, herunder kloakker, medmindre forholdet, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, var af en sådan karakter, at den bygningssagkyndige burde have omtalt det i rapporten.

 

Sørg for at give adgang til hele boligen ved et eftersyn:

 

Hvis du som sælger med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risikerer du at blive holdt ansvarlig af køber. Hvis en bygningsdel er spærret for den beskikkede bygningssagkyndige eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed ikke har tilstrækkelig adgang den, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som ”gjort utilgængelig”. I så fald dækker ejerskifteforsikringen ikke skader på den pågældende bygningsdel, og som sælger bliver du ikke ansvarsfri herfor.

Som sælger skal du derfor sørge for, at den bygningssagkyndige og den autoriserede elinstallatørvirksomhed får adgang til hele boligen – også loftrum, kælder, udhuse m.m.

Visse bygningsdele kan dog af naturlige årsager være svært tilgængelige, uden at dette skyldes en bevidst forhindring fra sælgers side. Hvis den beskikkede bygningssagkyndige eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed ikke har tilstrækkelig adgang, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som 'utilgængelig'. Det kan skabe usikkerhed hos mulige købere, men i dette tilfælde vil ejerskifteforsikringen som udgangspunkt dække eventuelle skader på bygningsdelen.

 

 

 

 

 

 

 

Ring eller skriv for en uforpligtende snak!

Nomis Arkitekter · Ligustervej 8, 8600 Silkeborg · CVR 36958472 · sh@nomisarkitekter.dk · +45 28 94 52 86